Sprawy Karne – Sprawy Karne Skarbowe

Sprawy Karne – Sprawy Karne Skarbowe


Kancelaria reprezentuje mocodawców przed sądami  wszystkich instancjach jak i na etapie postępowania przygotowawczego (przed prokuraturą lub  innym organem postępowania).

Adwokat występuje w roli obrońcy w przypadku, gdy zostali Państwo oskarżeni o popełnienie przestępstwa lub postawiono Państwu zarzuty w postępowaniu przygotowawczym.

Kancelaria zapewnia pomoc :

  • jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej – a więc tzw. oskarżyciel posiłkowy, reprezentując Państwa interesy w przypadku, gdy byliście Państwo ofiarą przestępstwa (również wypadku drogowego)
  • w  zakresie: przestępstw skarbowych, oraz przestępstw o charakterze gospodarczych, przestępstw przeciwko, mieniu, zdrowiu i życiu, przestępstw komunikacyjnych, błędów lekarskich,
  • w sporządzaniu apelacji od wyroków Sądów , kasacji do Sądu Najwyższego, Reprezentujemy klientów w sprawach o wykroczenia i w postępowaniu dla nieletnich.
  • w postępowaniu wykonawczym w sprawach o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, sprawy o dozór elektroniczny, sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, sprawy o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności, sprawy o zawieszenie postępowania wykonawczego, sprawy o orzeczenie kary zastępczej, sprawy o rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności
  • W postępowaniu  przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.